गोरखा नगरपालिकाद्वारा स्वीडेनका सांसदलाई गोरखा दरबारको भ्रमण गराइदै