FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति समिक्षा

विभिन्न आ ब मा सम्पन्न कार्यक्रमहरुको बार्षिक समिक्षाको निचोडहरु

गोरखा नगरपालिकाद्धारा आ.व. २०७१।७२ मा सम्पन्न गरिएको योजना तथा कार्यक्रमको वारेमा
२०७२।४।२५ मा सम्पन्न वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीको समष्टीगत निचोडहरु