FAQs Complain Problems

आ व २०७४/०७५ को दोश्रो चौमासिक अवधिमा गोरखा नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाने व्यक्तिहरुको वडागत जम्मा संख्या र न. पा. को जम्मा संख्या