FAQs Complain Problems

घरनक्सा पास सम्पन्न प्रमाणपत्र

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
नक्सापास उपशाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००० मात्र
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नक्सापास सम्पन्नको प्रमाणपत्रको सिफारिस 

२. निवेदन 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि