FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

गोरखा नगरपालिकाको लागी आवश्यक स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ अस्पताल व्यवस्थापक, स्टाफ नर्स, अनमी तथा अ. हे. व. पदहरु सेवा करार सेवामा पदपूर्ति गर्न लिईएको लिखित परिक्षामा तपसिल वमोजिमको उम्मेदवार उत्र्र्रीण भएकाले यो नतिजा प्रकाशित गरिएको छ । लिखित परिक्षामा उत्र्रिण उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता परिक्षा गोरखा नगरपालिका कार्यालयमा निम्न मिति र स्थानमा हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

Supporting Documents: